Simboost - ניהול סימולציות למידה

Please enable JS
 

SIMBOOST תמיכה 
מערכת קריאות ייעודית ללקוחות SIMBOOST,
ניתן לפתוח קריאה בכל נושא ולעקוב אחר הטיפול בה. לפתיחת הקריאה ניתן לשלוח מייל לכתובת:
support@simboost.supportsystem.com
או להתחבר למערכת הקריאות.
להתחברות למערכת הקריאות

לפנייה בנושא מסחרי ניתן לפנות אלינו לכתובת: sales@simboost.com